Ana sayfa Haberler BANK ASYA Bank Asya’dan KOBİ’lere Özel Kredi Paketi

Bank Asya’dan KOBİ’lere Özel Kredi Paketi

75
0
PAYLAŞ

Bank As­ya Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Mu­rat De­mir, yı­lın ilk çey­re­ğin­de KO­Bİ­’le­re yak­la­şık 230 mil­yon lira na­kit fi­nans­man ve 307 mil­yon li­ra te­mi­nat mek­tu­bu des­te­ği sağ­la­dık­la­rı­nı açık­la­dı.

Ta­rım ban­ka­cı­lı­ğı

Ban­ka­nın KO­Bİ­’le­re yö­ne­lik kre­di dı­şı hiz­met­le­ri hak­kın­da da bil­gi ve­ren Mu­rat De­mir, “8 fi­nans­man pa­ket­le­ri­miz dı­şın­da Lea­sing, Ta­rım Ban­ka­cı­lı­ğı, Dış ti­ca­ret iş­lem­le­ri, Üye iş­ye­ri-POS, Ti­ca­ri Kart, Şir­ket Kar­tı, fir­ma­lar ile ba­yi­le­ri ara­sın­da tah­si­la­tı ko­lay­laş­tı­ran Doğ­ru­dan Borç­lan­dır­ma Sis­te­mi (DBS) ve KOBİ Pra­tik si­gor­ta­sı hiz­met­le­ri­miz ara­sın­da­dı­r” de­di.KO­Bİ­’le­re her tür fi­nans­man için ke­fa­let verilmesi­ne ara­cı­lık et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan De­mir, şöy­le de­vam et­ti:

Kredi Garanti Fonu’yla çalışıyor

"Kre­di Ga­ran­ti Fo­nu İş­let­me ve Araş­tır­ma ile im­za­la­nan pro­to­kol ile ye­ter­li te­mi­nat oluş­tu­ra­ma­yan işlet­me­le­rin bu ga­ran­tiy­le ban­ka­mız­dan fon kul­la­nı­mı­na ola­nak sağ­lan­mış­tır.  Ay­rı­ca, ban­ka­mız ile Tarım ve Kır­sal Kal­kın­ma­yı Des­tek­le­me Ku­ru­mu ara­sın­da, Av­ru­pa Bir­li­ği Ka­tı­lım Ön­ce­si Yar­dım Ara­cı Ta­rım ve Kır­sal Kal­kın­ma Prog­ra­mı (IPARD) çer­çe­ve­si­ni dü­zen­le­yen pro­to­kol im­za­lan­mış­tır.”

Kır­sal kal­kın­ma

De­mir, IPARD prog­ra­mı kap­sa­mın­da, Ta­rım ve Kır­sal Kal­kın­ma­yı Des­tek­le­me Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan verile­cek des­tek­ten, kır­sal ke­sim­de ya­şa­yan çift­çi­le­rin, üre­ti­ci bir­lik­le­ri­nin ve fir­ma­la­rın ya­pa­cak­la­rı yatırım­lar­da, fi­nans­man sağ­la­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı.

Odalarla işbirliği

Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı De­mir, çe­şit­li ti­ca­ret oda­la­rı ile ban­ka ta­ra­fın­dan im­za­la­nan pro­to­kol, il­gi­li oda üye­le­ri­ne uy­gun kâr, ko­mis­yon oran­la­rı ve fir­ma­la­rın na­kit akış ya­pı­sı­na uy­gun va­de­ler­le nak­di ve gay­ri nak­di fi­nans­man des­tek­le­ri sağ­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di.

BÜLENT OĞUZ: Kredilerimiz yüzde 56 yükseldi

 Ak­bank KO­Bİ Ban­ka­cı­lı­ğı­’n­dan So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Bü­lent Oğuz, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün KO­Bİ­’le­re cid­di des­tek ver­di­ği­ni söy­le­di. Oğuz, BDDK ve­ri­le­ri­ne gö­re Mart 2013’de 217 mil­yar li­ra olan KO­Bİ­’le­re kul­lan­dı­rı­lan top­lam nak­di kre­di­le­rin yüz­de 31 ar­tış­la Mart 2014 iti­ba­rıy­la 285 mil­yar li­ra­ya yük­sel­di­ği­ni be­lirt­ti.

% 50'nin üze­rin­de bü­yü­me

Bü­lent Oğuz ay­nı dö­nem­de Ak­ban­k’­ın TL cin­sin­den nak­di KO­Bİ kre­di tu­ta­rı­nın yüz­de 56 ar­tış gösterdiği­ni ifa­de et­ti.
Oğuz, “KO­Bİ­’ler Ak­bank'ın fi­nan­sal des­tek ola­rak odak nok­ta­sı ol­ma­ya de­vam ede­cek­tir. KO­Bİ­’le­re veri­len kre­di­ler­de­ki ar­tış 2013 yı­lın­da sek­tö­rün üze­rin­dey­di.

2014’de de ben­zer bir trend ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ru­z” de­di. Kre­di al­mak is­te­yen KO­Bİ­’le­rin ban­ka­la­rı sadece kre­di ve­ren ku­ru­luş­lar ola­rak gör­me­me­le­ri ge­rek­ti­ğini ifa­de eden Oğuz, Ak­bank ola­rak müşterilerine kre­di ve­rir­ken sa­de­ce kre­di de­ğil da­nış­man­lık hiz­me­ti sun­duk­la­rı­nı an­lat­tı.

Olduğunda öde kredisi

KO­Bİ­’le­rin ih­ti­yaç­la­rın­dan yo­la çı­ka­rak es­na­fa özel “Ol­du­ğun­da Öde Kre­di­si­”ni ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni anla­tan Oğuz şun­la­rı söy­le­di: “Ol­du­ğun­da Öde Kre­di­si­’n­den ya­rar­la­nan es­na­fı­mız, kre­di­nin va­de­si içinde is­te­di­ği za­man ve is­te­di­ği tu­tar­da ana­pa­ra öde­me­si ya­pa­bi­li­yor.
Es­na­fı­mı­za,  'kre­di­ni bu­gün al, pa­ran ol­du­ğun­da ge­ri öde' di­yo­ruz. Böy­le­lik­le, na­kit akış­la­rı­na uy­gun ge­ri öde­me im­ka­nı sağ­lı­yo­ruz.”

Takip oranı % 2.4

İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Su­at İn­ce, bu yı­lın mart ayı iti­ba­rıy­la 213 mil­yar li­ra­lık ak­tif büyüklük­le Tür­ki­ye­’nin en bü­yük özel ban­ka­sı ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.

36.7 mil­ya­ra çık­tı

İn­ce ay­nı dö­nem­de KO­Bİ­’le­re sağ­la­dık­la­rı fi­nan­sal des­tek­le­ri de ar­tır­ma­ya de­vam et­tik­le­ri­ne dik­kat çek­ti.  2014 Mart so­nu iti­ba­riy­le, KO­Bİ müş­te­ri­le­ri­nin, nak­di kre­di­ler top­la­mı­nın 36,7 mil­yar li­ra­ya çıktı­ğı­na vur­gu ya­pan İn­ce şun­la­rı söy­le­di: "KO­Bİ kre­di­le­ri ta­kip ora­nı­mız ise yüz­de 2,4 ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu du­rum, sek­tö­rün yüz­de 3,1 olan or­ta­la­ma­sı­nın ol­duk­ça al­tın­da.”

Pazar payı yüzde 12.9

İnce, KOBİ'deki pazar paylarıyla ilgili olarak ise "KOBİ kredilerindeki yüzde 12,9 olan pazar payımız, yüzde 12,5 olan nakdi kredi payının üzerindedir" açıklamasında bulundu.

TURGUT BOZ,  TEB 17,9 milyar lira kredi kullandırdı

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, BDDK verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde 117 bin KOBİ müşterisine ulaştıklarını söyledi. İlk 3 ayda sektörün toplam nakit kredilerinin 285 milyar liraya ulaştığını ifade eden Boz, “Biz ise KOBİ nakit kredi toplamında 17.9 milyar lira seviyesine ulaştık. Bu alandaki pazar payımız da yüzde 6.28 olarak gerçekleşti” dedi.

Yüzde 6,5’luk artış sağladık

Banka olarak KOBİ nakit kredilerinde yılbaşından itibaren yüzde 6.5’lik artış kaydettiklerini belirten Boz, sektöründeki artışın ise yüzde 5 seviyelerinde gerçekleştiğini aktardı. Takipteki alacakların payının da yüzde 3.2 olduğunu söyleyen Boz, TEB’deyse bu oranın yüzde 2’yi geçmediğini vurguladı.

BURAK KOÇAK, Cepten 24 saniyede kredi


Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştırmak ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden daha çok faydalanmalarını sağlamak için yeni ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyledi.

Akıllı telefon uygulaması

7 yıl hayata geçirdikleri İşletme Kart ile, KOBİ’lere şubeye gitmeden ATM, internet, KOBİ İletişim Merkezi üzerinden 36 ay vadeli kredi kullanmalarını sağladıklarını ifade etti.

KOBİ’lerin işlerine ve hayatlarına katma değer sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Koçak, “Turuncu 24 uygulamasıyla KOBİ’ler, akıllı telefonlarından sadece 24 saniyede kredi kullanılıp kredi tutarını anında hesabında görelbiliyorlar” dedi.

Kaynak : BUGÜN gazetesi

Yorumlar

yorumlar