Ana sayfa Haberler ALBARAKA Albaraka’da yapılacak olan Genel Kurul’un gündemi belli oldu

Albaraka’da yapılacak olan Genel Kurul’un gündemi belli oldu

123
0
PAYLAŞ


Albaraka,  25.03.2015 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısı ile ilgili "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nı yayımladı. Yapılacak olan Genel Kurul toplantısındaki gündem maddeleri aşağıda yer alıyor.

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

Ana sözleşmemizin 41'nci maddesi gereği Genel Kurula yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda ikinci başkan, ikinci başkanın yokluğunda ise yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi bu görevi yapar. Başkan, tutanak yazmanı ile yeterli sayıda oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

 

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

 

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

 

4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Denetçi Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

 

5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

 TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

 

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

 

7. Denetçinin ibrası,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Denetçinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

 

8. Yönetim Kurulu’nun kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi,

Bankamızın 25 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 2014 yılı kârının aşağıda belirtilen şekilde ve Ortaklara ödenecek temettünün 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve bu hususun Hissedarlar Genel Kurul’un onayına sunulmasına,


Dönem Karı                                                      252.631.184,85

Geçmiş Yıl Karı                                                         7.962.915

Bilanço Karı                                                    260.594.099,88

1. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)                         13.029.704,99

Dağıtılabilir Net Dönem Karı                          247.564.394,89

Ortaklara 1. Temttü (Brüt)                               34.200.000,00

Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan             213.364.394,89 


9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakları ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

 

10. Denetçinin seçimi,

Bankamızın 2015 yılına ilişkin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) firmasının seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

 

11. Türk Ticaret Kanununun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’ nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlığını taşıyan 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlığını taşıyan 396’ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.

 

12. Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının görüşülerek onaylanması.

Geri Alım Programı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)’nin 5 inci ve Banka Ana Sözleşmesi’nin 10/(3) üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Geri Alım Programı; 29 Haziran 2007 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlayan Banka’nın paylarının, Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle pay fiyatı, ilk halka arz fiyatına göre önemli oranda gerilemiştir. Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşan fiyatın Banka performansını gerçek olarak yansıtmaması ve fiyat istikrarını sağlamak üzere Banka olarak kendi paylarımızı satın alabilmemiz amaçlanmaktadır.(söz konusu dokümana Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

 

13. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Bankamızın Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikasının Genel Kurul’un bilgisine sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Ücretlendirme ile Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul’un Bilgisine sunulmaktadır. (söz konusu dokümanlara Bankamız Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.albarakaturk.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir).

 

14. Banka tarafından 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 71b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Şirketimiz, 2014 yılı içinde Bereket Vakfı'na öğrenci bursları için 5.474.300,00 TL, çeşitli eğitim kurumlarına, sağlık kurumlarına ve çeşitli vakıf ve derneklere 3.101.364,94 TL olmak üzere toplam 8.575.664,94 TL bağış yapmıştır.

 

15. Dilek ve temenniler,