Ana sayfa Haberler ALBARAKA Derecelendirme kuruluşundan Albaraka’ya övgü

Derecelendirme kuruluşundan Albaraka’ya övgü

0
0
PAYLAŞ

JCR-Eurasia Rating Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA (Trk)’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu ise ‘BBB-’ olarak, görünümlerini ise (Stabil) olarak teyit etti.

 

Derecelendirme kuruluşunun Albaraka hakkındaki görüşleri şöyle:

 

Türkiye’deki faizsiz bankacılık alanında öncü rol üstlenen Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 2014 yılında aktif, mevduat, kredi ve net kar büyümesi bakımından hem Türk Bankacılık Sektörü hem de Katılım Bankacılığı sektör ortalamalarının üzerinde performans göstermiştir.

 

Karlılık göstergeleri ise sektör genelinde artan fon maliyetlerine bağlı olarak net kar payı marjı ( net faiz marjı) aşağı yönlü baskılanmış ise de yeterli seviyesini korumuştur. 2014 yılında 35 yeni şube açılmasına karşın faaliyet giderlerindeki makul seviyedeki artış brüt kar marjının korunmasına katkı sağlamıştır. Esas bankacılık faaliyetlerinden sağladığı sürdürülebilir gelir akımlarıyla desteklenen iç kaynak yaratma kapasitesi ve yaratılan içsel kaynaklarının büyük bir bölümünün bünyede bırakılması ile öz kaynak seviyesini güçlendiren banka, ayrıca uluslararası piyasalardan Sukuk ihracı suretiyle sağladığı uzun vadeli sermaye benzeri kredi ile de sermaye tabanını genişletmiştir. Ancak bankanın kredi portföyündeki güçlü büyüme sermaye yeterlilik rasyosunu bir miktar baskılamakla birlikte, mevcut sermaye yeterlilik oranı yasal düzenlemeler ile uyumlu seviyesini devam ettirmiştir.

 

Bankanın sorunlu kredilerinin brüt krediler içerisindeki payı bankacılık sektörü ortalamalarının altında olup sektörün aksine bir önceki yıla nazaran göreceli olarak düşüş göstermiştir. Sorunlu krediler portföyü için oldukça yüksek karşılık ayrılmasının yanında, bankanın kredi kompozisyonu ve teminatlandırma yapısı aktif kalitesinin korunmasına katkı sağlamaktadır. İyileşmeye rağmen kurumsal kredilerdeki yüksek riski konsantrasyonu hala devam etmektedir. Katılım Bankacılığı modelinin doğası gereği faaliyet dönemlerinde oluşan kar ya da zararların fon sahipleri tarafından paylaşılması bankanın risk konsantrasyonunu ve dolayısıyla bankanın öz kaynaklarına yansıyacak olan riskleri sistemik olarak dengeleyici etki yaratmaktadır. Sektördeki ana fonlama kaynağı durumundaki mevduatın ortalama vadesinin 3 aydan kısa olması ise likidite yönetimi üzerinde baskı oluşturmaktadır.

 

2015 genel seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi tablo ve yakın coğrafyadaki artan iç huzursuzluğun ülke içerisinde kendini iyice hissettirmesi ve riskin bulaşma potansiyelinin giderek yükselmesi ile görece düşük büyümenin eşlik ettiği konjonktür, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında yaşadığı değer kaybı ve yüksek volatilite ile reel kesim şirketlerin borç ödeme kapasitesindeki aşınma yukarı yönlü riskleri iyice artırmaktadır. Mevcut ortamda; Banka’nın sermayeleşme ve likidite düzeyi ile bilanço kompozisyonunun makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ile arizi ve yumuşak sistemik risklerin yaratacağı kayıpları karşılayacak seviyede olduğu düşünülmektedir. Bankanın ortaklık yapısı, güçlü büyüme performansı ve artan Pazar payı, sermaye yeterliliği, varlık-yükümlülük bileşimi, öz kaynak ve aktif karlılık seviyesi, içsel kaynak yaratma gücü ve yaratılan kaynakların büyük bir bölümünün bünyede bırakılması, uluslararası piyasalara erişim gücü ve uzun vadeli fon sağlama gücü, mevcut ekonomik konjonktürün sunduğu risk ve fırsatlar ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum düzeyi ve uygulamaları dikkate alınarak, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu ülke notu tavanı olan BBB- olarak belirlenmiştir.

 

JCR-Eurasia olarak, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’nın ortaklarından ve sistemsel yapılanmalardan destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, bankanın büyüme dinamikleri, fon kaynaklarına ulaşma becerisi, içsel kaynak yaratma kapasitesi, yönetimin sürekliliği ve riskleri yönetme becerisi dikkate alınarak faaliyetlerin bu yönde devam ettirilmesi ve piyasa koşullarının bu haliyle devam etmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR-Eurasia notasyonu içerisinde, Bankanın desteklenme notu, ana hissedarı Albaraka Banking Grup’un mali gücünün seviyesi ve gerektiğinde sermayelendirme isteği dikkate alınarak (3) ve ortaklardan Bağımsızlık notu ise (AB) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (AB) notu JCR Eurasia Rating’in notasyon sisteminde ”Yüksek” düzeyi işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini rahat bir şekilde yerine getireceğini gösterirken, destek kategorisindeki (3) notu da dış destek ihtimalinin “Yeterli” seviyede olduğunu göstermektedir.