Ana sayfa ARAŞTIRMALAR Uymayanlara idari yaptırım uygulanacak: Katılım bankalarının ortak danışma kurulu nihayet göreve başlıyor

Uymayanlara idari yaptırım uygulanacak: Katılım bankalarının ortak danışma kurulu nihayet göreve başlıyor

1998
0
PAYLAŞ

Katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartlarını belirlemek üzere BDDK kararına istinaden Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından teşkil edilen Danışma kurulunun oluşumu, görev, çalışma usul ve esasları hakkındaki tebliğ yürürlüğe girdi.

Tebliğe ulaşmak için tıklayın

“Danışma Kurulu, 5 yıllık süre için görevlendirilen 5 üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu üyelerinden; 3 tanesinin İslami bilimler alanında doktora derecesine sahip olması, 1 tanesinin Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri arasından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önerilen aday/adaylar arasından olması ve 1 tanesinin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, hukuk ve dengi dallarda lisans veya lisansüstü diplomaya ve katılım bankacılığı alanında en az yedi yıl yönetici deneyimine sahip olması zorunludur.

Danışma Kurulu faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak için; araştırma faaliyetlerinde bulunmak, çalışma raporlarını hazırlamak, alınan kararların kayıt altına alınmasını, ilgili taraflara bildirilmesini ve takibini gerçekleştirmek ve Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından tam veya yarı zamanlı olarak yeterli sayıda personel görevlendirilir ve Danışma Kurulunun Sekreteryası oluşturulur. Gerekli görülen hallerde danışmanlık hizmeti alınır.

Danışma Kurulu üyeleri ve personeli, Kurumun görev alanına giren kuruluşlarda nitelikli pay sahibi olamazlar, görev alamazlar ve bu kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak hizmet veremezler.

Danışma Kurulu üyelerinin ve personelinin mali ve sosyal hakları, Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenir. Danışma Kurulunun faaliyetleri için ihtiyaç duyulan giderler, Birliğin yıllık bütçesinden karşılanır.

Danışma Kurulu, asgari ayda 1 kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Başkanın çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulu en az 4 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır. Kararlarda, incelenen ve tartışılan konunun özeti, kararın gerekçesi ve dayanağı ile muhalif kalan üyelerin gerekçeleri yer alır. Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Muhalif kalan üyeler muhalefet gerekçelerini toplantı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirir.

Danışma Kurulu tarafından belirlenen meslek ilke ve standartları, alınan genel nitelikli kararları ve Yönetim Kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen diğer Danışma Kurulu kararları, Birliğin internet sitesinde yayınlanır.

Danışma Kurulu, hukuki süreci devam eden veya mahkeme tarafından karara bağlanmış iş ve işlemler hakkında değerlendirmede bulunmaz.

Danışma Kurulu aşağıda yer alan görevleri yerine getirir:

  1. a) Katılım bankacılığı alanında uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları da takip etmek suretiyle katılım bankalarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirlemek,
  2. b) Gerekli gördüğü durumlarda, katılım bankaları arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek üzere genel nitelikli kararlar almak,
  3. c) Katılım bankalarının iş ve işlemlerinin (a) bendi kapsamında belirlenen meslek ilke ve standartları ile (b) bendi kapsamında alınan genel nitelikli kararlara uygunluğuna ilişkin değerlendirme yapmak,
  4. d) Başvurulması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında görüş bildirmek,
  5. e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı çerçevesinde, katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarının tanıtımı veya eğitimi amaçlı programlar düzenlemek, yayınlar yapmak ve bu amaçla düzenlenen programlara iştirak etmek.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında alınan kararların ve belirlenen meslek ilke ve standartlarının uygulanmasından, uygulanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasından ve Danışma Kurulu tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmasından katılım bankaları nezdindeki yönetim kurulları sorumludur. Katılım bankaları yönetim kurulları bu sorumluluğu iç sistemler kapsamında faaliyet gösteren birimler eliyle yerine getirir.

(3) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamındaki başvurular, yazılı olarak Birliğe yapılır. Başvuru sahiplerinin Danışma Kurulu tarafından verilen görüşlere aykırı hareket etmesi, Birlik ve Danışma Kurulu için herhangi bir yükümlülük oluşturmaz. Bu husus görüş metninde başvuru sahibine ve aykırı uygulama hallerinde Birliğin internet sitesinde kamuoyuna duyurulur. Görüş bildirme faaliyeti kapsamında ücret tahsil edilmesine ve tahsil edilecek ücretlere, Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Meslek ilke ve standartlarının kapsamına giren hususlarda katılım bankaları ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıklar, ilgili katılım bankası tarafından çözüme kavuşturulur. Katılım bankalarının uyuşmazlık konusunda almış oldukları kararlar hakkında Birliğe başvurulabilir. Birlik, aynı nevideki uyuşmazlıkları Danışma Kurulu kararlarına dayalı olarak çözüme kavuşturabilir veya bir arada değerlendirilmek üzere Danışma Kuruluna sunabilir. Danışma Kurulu, katılım bankalarının uyuşmazlık kapsamında almış olduğu kararların aynen uygulanmasına, değiştirilmesine veya iptal edilmesine karar verebilir.

(5) Danışma Kurulu, bu Tebliğ kapsamında icra ettiği tüm faaliyetleri yıllık faaliyet raporunda açıklar ve Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu bu raporu, her yıl Şubat ayı sonuna kadar Kuruma gönderir ve Birliğin internet sitesinde yayınlar. Bu madde hükümleri kapsamında hazırlanan yıllık faaliyet raporunun içeriğine ve hazırlanmasına ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Danışma Kurulu, bu Tebliğ kapsamında kendisine verilen görevleri kendi sorumluluğu altında tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirir.

(7) Birlik faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna icrai veya idari nitelikte bir görev verilemez. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde Birlik organlarına verilen görev ve yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette Danışma Kuruluna devredilemez.

Banka ve müşteri sırrı

Madde 7 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, personeli, Danışma Kurulu toplantılarına katılan kurum ve kuruluş temsilcileri, uzman kişiler ve Birlik personeli, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri banka ve müşterilerine ait sırları üçüncü şahıslara açıklayamazlar. Banka ve müşterilerine ait sırlar ile ticari sırları açıklayanlar hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Uyumsuzlukların Tespiti ve Yaptırım

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında alınan kararlara ve belirlenen meslek ilke ve standartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen katılım bankalarına, Yönetim Kurulu tarafından Kanunun 81 inci maddesi hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulanır.

(2) Birinci fıkra hükümleri kapsamında hakkında idari yaptırım uygulanan katılım bankaları, bildirimin yapıldığı tarihi izleyen üç işgünü içerisinde Kuruma bildirilir.

Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Katılım Bankaları Birliği yürütür.

Bu Tebliğ hükümlerine göre oluşturulması gereken Danışma Kurulu ve personeli, Tebliğin yürürlüğünü takip eden en geç iki ay içinde görevlerine başlar.”

 

 

 

Yorumlar

yorumlar